Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

§ 1

e-Boats.pl
jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest firma
e-Boats z siedzibą 02-981 Warszawa przy ul. Zawodzie 7,
wpisaną do CEIDIG, REGON 360253558

 Regulamin określa zasady dokonywania zakupów

 § 2

e-Boats.pl jest internetowym sklepem,
za pośrednictwem którego użytkownicy mogą dokonywać
zakupu sprzętu żeglarskiego.

 § 3

 1. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem e-Boats.pl wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.
 2. Serwis działa na przeglądarkach Internet Explorer, Mozilla Forefox, Google Chrome.
 § 4
 1. Złożenie zamówienia, wymaga zarejestrowania się na stronie sklepu i wypełnieniu formularza.
 2. Zamówienie dokonywane jest przez wybór wybranej pozycji , wskazanie ilości i i zatwierdzenia poprzez  „kupuję”. Po potwierdzeniu wyboru, Użytkownik przekierowany jest na stronę wyboru sposobu płatności i odbioru zamówienia.
 3. Odbiór towaru może być dokonany osobiście w siedzibie e-Boats.pl.
 4. Zamówienie może być także dostarczone na adres wskazany przez zamawiającego za zgodnie z  opłatą wskazaną w cenniku dostaw. Wybór formy odbioru następuje po zatwierdzeniu zamówienia.
 5. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma wiadomość e-mail lub sms potwierdzają przyjęcie zamówienia. 

 § 5

 1. Kupujący - konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 
 2. W przypadku skorzystania z uprawnienia wzmiankowanego w punkcie 1 niniejszego paragrafu,  Kupujący – konsument zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną, a e-Boats.pl zwraca na rachunek bankowy Kupującego – konsumenta należność za zwrócone zamówienie.

 § 6

 1. W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Kupującemu przysługuje prawo do wymiany towaru na zgodny z zamówieniem.
 2. Odesłanie zamówionego towaru następuje na koszt e-Boats.pl, za pośrednictwem firmy FEDEX.
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty otrzymania zwrotu towaru. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Kupującemu wysyłany jest nowy towar w miejce niezgodnego z zamówieniem. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, e-Boats.pl zareklamowany towar odsyła na własny koszt.
 4. W sytuacji braku reklamowanego towaru,  e-Boats.pl informuje o tym Kupującego mailem bądź telefonicznie. Wg wyboru Kupującego – wpłacona należność jest zwracana na rachunek bankowy Kupującego, lub  wysyłany jest inny towar o tej samej wartości, wybrany przez Kupującego. Koszty reklamowanych przesyłek ponosi e-Boats.pl.

§ 7

Postanowienia końcowe

We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego i Ustawy o prawach konsumentów.

Produkty prezentowane na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie są zaproszeniem do złożenia oferty.

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.